Polityka prywatności fanpage Better Phinance sp. z o. o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest BETTER PHINANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777330, zwany dalej „Administratorem”.

II. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: rodo@frankhelp.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych BETTER PHINANCE SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

III. Administrator dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu Przy użyciu dostępnego na fanpage’u na portalu Facebook formularza lub komunikatora Messenger.

IV. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

V. Podane dane osobowe udostępnione będą: podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

VI. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
e. przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
h. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 7 oraz 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

VII. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

VIII. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.