Wyroki

Wygrane naszej Kancelarii w sprawach Frankowiczów:

Wyrokiem Sądu w Warszawie z dnia 19.06.2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt: XXV C 2023/20 wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę kwoty 96.502,23 zł z uwagi na nieważność umowy kredytu poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego Banku BPH S.A. prowadzonego przez NBP. Przedmiotowe postanowienie jest natychmiast wykonalne, co powoduje niezwłoczne skierowanie sprawy do komornika i zajęcie tego rachunku przez naszą Kancelarię. Oznacza to, że nasi Klienci w razie wygranej będą zabezpieczeni na wypadek, gdyby bank przez problemy finansowe nie był zdolny zrealizować wyroku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.06.2020 r.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 8.06.2020 r. (sygn. akt: XXV C 136/19), sędzia SSO Piotr Bednarczyk, w sprawie banku Raiffeisen Bank International AG, uwzględnił powództwo i ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF na kwotę 2.400.000,00 zł (dwa miliony złotych czterysta tysięcy złotych). Sąd ponadto zasądził kwotę 31.034 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów sądowych, w tym 30.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W przypadku prawomocności wyroku, łączna korzyść klienta w tej sprawie to ok. 1.960.000,00 zł (1.96 mln zł).
Sprawę prowadził mec. Adam Sobota

Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 6.05.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej XI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w sprawie naszych Klientów, którzy posiadają kredyt w banku Santander Consumer Bank S. A.
Sąd zobowiązał bank do zwrotu nadpłaty w wysokości 62.647,9 zł wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego.
W czasie pandemii oraz wstrzymania rozpraw jest to bardzo cenne. Pomimo, że w sprawie najpewniej wpłynie sprzeciw, sądy coraz przychylniej zapatrują się na część spraw frankowych i wydają nakazy zapłaty, które zarezerwowane są dla spraw o dużym prawdopodobieństwie wygranej.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa z dn. 5.10.2019 r

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa z dn. 5.10.2019 r., sygn. akt: I C 6099/17 I. Sędzia Sądu Okręgowego zasądza od pozwanego Banku Millenium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 12.217,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 13 lutego 2018 roku do dnia zapłaty. II. oddala powództwo w pozostałym zakresie. III. Zasadza od pozwanego Banku Millenium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 3.286,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r., sygn. akt XII C 1366/18 Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny zasądził od banku mBank S. A. kwotę 105.358,33 zł wraz z odsetkami z tytułu nadpłaty. Sąd podzielił w pełni stanowisko pełnomocnika powodów i uznał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia w przedmiocie zasad kursowych kredytu, nieprecyzyjnie przy tym określając m.in. kurs franka szwajcarskiego. Sąd za zasadny przyjął kurs z dnia uruchomienia przy zastosowaniu stawki LIBOR. Sąd podkreślił, że wbrew stanowisku banku, po wyeliminowaniu z umowy klauzul waloryzacyjnych nie ma przeszkód w stosowaniu oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Sąd zwrócił także uwagę, że nie jest możliwe uzupełnienie stosunku prawnego poprzez ustalenie waloryzacji według kursu NBP. Zdaniem Sądu bank przyjął na siebie ryzyko związane z zastosowaniem w umowie kredytu klauzul niedozwolonych i wobec tego musi liczyć się z pełnymi konsekwencjami ich eliminacji.

akaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli z dn. 29.07.2019 r.

Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli z dn. 29.07.2019 r., sygn. akt: I Nc 2483/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postepowaniu upominawczym sprawy na skutek pozwu, który wnieśli powodowie nakazuje, aby pozwany Getin Noble Bank S.A. w Warszawie zapłacił solidarnie na rzecz powodów kwotę 40407,37 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2667,00 zł tytułem kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 30.05.2018 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 30.05.2018 r., sygn. akt II C 1082/17 Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do CHF przeciwko mBank S.A. Sąd zasądził na rzecz powodów od Banku kwotę 182.713,58 zł wraz z odsetkami, na którą składały się kwota nadpłaconego kredytu oraz całość kwoty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W ramach ustnych motywów wyroku Sąd podkreślił, że umowa powodów „oczywiście zawierała klauzule abuzywne”, które podlegały eliminacji z umowy. Jednocześnie postanowienia indeksacji nie stanowią essentialia negotii zawartej umowy, a zatem umowa nadal obowiązuje, jednakże powinna być odczytywana z pominięciem klauzul abuzywnych. Sąd podkreślił, że w miejsce tych klauzul nie można obecnie wprowadzać innych kursów walut, mimo że przesłuchiwany w toku rozprawy biegły wypowiadał się za zastosowaniem kursów kupna i sprzedaży NBP. Zdaniem Sądu w tej sytuacji powodowie od chwili zawarcia umowy byli zatem zobowiązani do spłacania kredytu po kursie stałym- kursie sprzedaży obowiązującym w banku w dniu zawarcia umowy kredytu. Zdaniem Sądu idea spreadu jako takiego nie jest abuzywna- kredyt mógł zostać wypłacony po kursie kupna, a spłacany po kursie sprzedaży. Jednak wszelkie dalsze zmiany kursów walut miały charakter abuzywny, gdyż zależały od jednostronnej i dowolnej decyzji banku i należało je wyeliminować. Zgodnie z argumentacją powodów za abuzywną w całości uznano również klauzulę Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, w tym Sąd nakazał zwrot na rzecz powodów pierwszej raty tego ubezpieczenia, mimo że jej wysokość była wyraźnie wskazana w umowie.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 5.12.2019 r

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 5.12.2019 r., sygn. akt: XVIII C 1074/19 Sąd Rejonowy w Łodzi zasądził na rzecz Klientów od banku mBank kwotę 70.115,29 zł wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa. Sąd ustalił nieważność poszczególnych postanowień umowy w przedmiocie mechanizmów waloryzacji kredytu. Wyrok jest nieprawomocny, czeka nas jeszcze 2 instancja.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 18.11.2019 r.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 18.11.2019 r., sygn. akt: XVIII C 2299/18 Sąd Rejonowy w Łodzi zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 66.346,18 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu nadpłaty oraz ustalił nieważność poszczególnych postanowień umowy w przedmiocie mechanizmów waloryzacji kredytu. Wyrok jest nieprawomocny, czeka nas jeszcze 2 instancja. Sprawę prowadził radca prawny Adam Sobota. Wygrana z bankiem MBank.

Nakaz zapłaty Sąd Okręgowy w Warszawie z dn. 31.01.2020 r.

Nakaz zapłaty Sąd Okręgowy w Warszawie z dn. 31.01.2020 r., sygn akt: IV C 1021/19 (Sąd po rozpatrzeniu samego pozwu i bez wyznaczenia terminu rozprawy jednogłośnie się z nim zgodził wydając nakaz zapłaty) Bank Millenium S.A. ma obowiązek zapłacić na rzecz powodów: – 129.448,36 zł – wraz z odsetkami od 8.02.2019 r. – 4.617,00 zł – tytułem zwrotu kosztów procesu w całości. Jest to kolejny nakaz zapłaty w sprawie naszych klientów. W takiej sytuacji, gdyby nie doszło do sprzeciwu banku, nie byłoby potrzeby przeprowadzać całego postępowania sądowego, w tym m.in. rozpraw. Nakazy wydawane są wtedy, kiedy okoliczności nie budzą wątpliwości. Sprawę prowadził mec. Adam Sobota.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 4.02.2020r.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 4.02.2020r.,sygn. akt: XII C 1379/18 Sędzia SSO Krzysztof Rudnicki unieważnił umowę zawartą z Bankiem Millennium S.A. Kwota zasądzona na rzecz powodów to 232.880 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych). Sąd przyjął korzystną teorię dwóch kondykcji i w całości zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w pozwie. Sprawę prowadził Radca Prawny Adam Sobota.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn . 12.02.2020 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn . 12.02.2020 r., sygn. akt: III Ca 1596/1 Sąd w sprawie kredytu indeksowanego do CHF na pierwszej rozprawie wydał wyrok częściowy, zasądzający w całości pobraną kwotę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) na rzecz naszych klientów w wysokości 2.799,14 zł. Bank złożył apelację, ale w dniu 12.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał prawomocny wyrok oddalający w całości apelację banku. Zatem w tym zakresie wyrok jest prawomocny !

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 15.02.2020 r

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 15.02.2020 r., sygn. akt: I C 257/19 Wygrana naszych klientów w sporze przeciwko mBank S. A. Sąd w sprawie kredytu indeksowanego do CHF na pierwszej rozprawie wydał wyrok częściowy, zasądzający w całości pobraną kwotę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) na rzecz naszych klientów w wysokości 2.799,14 zł. Bank złożył apelację, ale w dniu 12.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt: III Ca 1596/19) wydał prawomocny wyrok oddalający w całości apelację banku. Zatem w tym zakresie wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r.,sygn. akt: XXV C 2858/18 Wygrana naszych klientów w sporze przeciwko Raiffeisen (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A.) sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 126.440,86 zł wraz z odsetkami oraz kwotę 7.866,86 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd uznał, że klauzule nie wiążą powoda, a umowa powinna zostać dalej wykonywana z ich pominięciem, z naciskiem na utrzymanie oprocentowania LIBOR oraz ponowne przeliczenie kredytu na przyszłość na korzystnych warunkach. Sprawę prowadził mec. Adam Sobota

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r.,sygn. akt: XXV C 2858/18 Wygrana naszych klientów w sporze przeciwko Raiffeisen (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A.) sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 126.440,86 zł wraz z odsetkami oraz kwotę 7.866,86 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd uznał, że klauzule nie wiążą powoda, a umowa powinna zostać dalej wykonywana z ich pominięciem, z naciskiem na utrzymanie oprocentowania LIBOR oraz ponowne przeliczenie kredytu na przyszłość na korzystnych warunkach. Sprawę prowadził mec. Adam Sobota

Ponadto Kancelaria prowadzi oraz stale przyjmuje do prowadzenia kolejne sprawy, w których w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych korzystnych wyroków. Zapraszamy do współpracy oraz wysyłania zawartych umów z bankami na adres:

Czy masz jakieś pytania?

_

Czy masz jeszcze pytania? Jeśli tak, napisz do nas przez formularz kontaktowy. Odpowiemy maksymalnie w ciągu 24h.

Zapytaj nas

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.