BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY CHF
Skip to content

Klauzula informacyjna dla klienta ukoo

 1. KANCELARIA KP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez KANCELARIA KP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000354552 (dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail rodo@frankhelp.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych KANCELARIA KP SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  1. Wykonie umowy, w związku z wykorzystywaniem danych szczególnej kategorii podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda klienta w formie oświadczenia woli.
  2. Marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  3. Zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej.
  4. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód (art. 6 ust.1 lit a), dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproponowania usług podmiotów powiązanych z KANCELARIA KP SP. Z O.O. wskazanym w §2 poniżej.
  5. W przypadku gdy posiadaczem rachunku bankowego nie jest Klient, dane osobowe posiadacza rachunku będą wykorzystywane za jego zgodą w celu poprawnego rozliczenia sprawy za pomocą systemów bankowości elektronicznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Dane osobowe udostępnione będą podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, do których skierowane zostaną roszczenia w imieniu Klienta, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a w razie takiej potrzeby – organom państwowym.
 5. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
  1. W związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 6 lat od momentu zakończenia umowy.
  2. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług KANCELARIA KP SP. Z O.O.
  3. W związku z wymogami ustawy, przez okres 5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu wystawienia faktury.
  4. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing wskazanego podmiotu.
  5. W związku z możliwością wniesienia sprzeciwu przez posiadacza rachunku bankowego, którym nie jest Klient przez okres 5 lat od momentu rozliczenia sprawy.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych KANCELARIA KP SP. Z O.O. oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarza-nie, realizacja umowy może stać się niemożliwa.
 8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika KANCELARIA KP SP. Z O.O.