Pomagamy frankowiczom odzyskać niezależność finansową

+48 579 650 252

biuro@frankhelp.pl

Klauzula informacyjna na przedstawienie oferty handlowej w przypadku pozyskania danych z innego źródła

 1. Wykonując obowiązek z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że Państwa dane osobowe z uwagi na przelew wierzytelności będą przetwarzane przez BETTER PHINANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777330, zwany dalej „Administratorem”. Pozostałe dane kontaktowe administratora: e-mail: biuro@frankhelp.pl
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub e-mail: rodo@frankhelp.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych BETTER PHINANCE SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli nie zostałeś/aś poproszony/a o jej udzielenie – w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing, którym możesz być zainteresowany/a (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody/żądania zaprzestania przetwarzania danych lub złożenia sprzeciwu.
 4. Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od jednego z naszych partnerów, o którego dokładnych danych zostaniesz poinformowany w trackie rozmowy telefonicznej.
 5. Administratorowi zostały przekazane dane osobowe obejmują następujące kategorie: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli potencjalna usługa ma dotyczyć dochodzenia roszczeń majątkowych w związku z zawartą umową kredytu oraz ubezpieczeniami z nią powiązanymi: dane związane z udzielonym kredytem (pożyczką), w tym m.in.: wysokość kredytu, data zawarcia umowy i bank, z którym zawarto umowę, dane dot. ubezpieczenia. Jeżeli potencjalna usługa ma dotyczyć dochodzenia roszczeń odszkodowawczych: dane związane z udziałem w zdarzeniu, w tym dane osobowe szczególnej kategorii, a mianowicie dot. stanu zdrowia

W przypadku jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym na podane wyżej dane kontaktowe. Wówczas niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe. Niezależnie od powyższego, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w każdym czasie i bez podania przyczyny, lecz ze skutkiem od momentu złożenia nam sprzeciwu.

 1. Twoje dane będą udostępnione:
  a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  c. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 2. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie powoduje brak możliwości przedstawienia oferty handlowej administratora.
 5. Podane przez Ciebie dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

Analiza umowy kredytowej

Zapisz się, aby otrzymać bezpłatnie.